جدید
جدید
1,098,360 تومان

ابعاد سینکCM 52 × 120ابعاد لگن بزرگ CM 37/2 × 45ابعاد لگن کوچک CM 33/2 × 35/5عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17 محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبجاذب صدا

جدید
جدید
1,077,100 تومان

بعاد سینک CM 52 × 120 ظرفیت آب لگن بزرگ L 30 ظرفیت آب لگن کوچک L 19محل نصب شیر آب سرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 5/8

جدید
جدید
1,029,200 تومان

عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک (L 19محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
1,012,300 تومان

ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک L 19جنس ورق استنلس استیل 304 – 18.10محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 4.9

جدید
جدید
514,800 تومان

ابعاد سینک (CM 50/5 × 60/5عمق لگن بزرگ CM 16ظرفیت آب لگن بزرگ L 18جهت لگن وسطجنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبجاذب صدا

جدید
جدید
893,700 تومان

ابعاد بیرونی سینک : 20.7*52*116 سانتیمترظرفیت :49.4 لیترعمق لگن :18 سانتیمترجنس بدنه :استیل 304 ضد زنگ 10-18ضخامت : 0.8 میلیمتردارای نوار آب بندی، جاذب صدا

جدید
جدید
893,700 تومان

ابعاد سینک CM 52 × 116 ظرفیت آب لگن بزرگ L 27ظرفیت آب لگن کوچک L 27 ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبسرریز داخل لگن جاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
892,800 تومان

ابعاد سینکCM 52 × 116ظرفیت آب لگن بزرگ L 27ظرفیت آب لگن کوچک L 27محل نصب شیر آبسرریز داخل لگنجاذب صدانوار آببندیدارای لگن چپ و راستوزن سینک کیلو گرم 5.9

جدید
جدید
893,700 تومان

ابعاد سینک CM 52 × 116 ظرفیت آب لگن بزرگ 27 ظرفیت آب لگن کوچک L 27محل نصب شیر آبدارای لگن چپ و لگن راست سرریز داخل لگنجاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
803,700 تومان

ابعاد سینک CM 50 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 23/8ظرفیت آب لگن کوچک L 23/8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدادارای لگن چپ و لگن راستنوار آببندی

جدید
جدید
606,200 تومان

ابعاد سینک CM 50 × 80عمق لگن بزرگ CM 17/5 ظرفیت آب لگن بزرگ L 25 ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 3/1

جدید
جدید
719,600 تومان

ابعاد سینک CM 51 × 117ظرفیت آب لگن بزرگ L 25ظرفیت آب لگن کوچک L 19محل نصب شیر آبسرریز روی سینی دارای لگن چپ و لگن راست جاذب صداوزن سینک (کیلو گرم) 5

در هر صفحه
LiveZilla Live Chat Software