جدید
جدید
757,000 تومان

ابعاد سینک CM 60 ×100 ظرفیت آب لگن بزرگ L 25ظرفیت آب لگن کوچک L 5.5 ضخامت ورق MM 0.8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک(کیلو گرم)5/2

جدید
جدید
659,700 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 80ظرفیت آب لگن بزرگ L 25ظرفیت آب لگن کوچک L 5/5ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 3/8

جدید
جدید
626,400 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 65/5ظرفیت آب لگن بزرگ L 25ظرفیت آب لگن کوچک L 5/5جهت لگن وسطمحل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 4.4

جدید
جدید
964,100 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 140 ظرفیت آب لگن بزرگ L 23/8 ظرفیت آب لگن کوچک L 5/5 ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آب جاذب صدا نوار آببندی وزن سینک (کیلو گرم) 7.6

جدید
جدید
446,200 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 16/98ظرفیت آب لگن کوچک L 16/98جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق MM 0/7وزن سینک (کیلو گرم) 4/7

جدید
جدید
446,200 تومان

ابعاد سینک CM 50 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 16/98ظرفیت آب لگن کوچک L 16/98جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق MM 0/7وزن سینک (کیلو گرم) 4/7

جدید
جدید
377,700 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 16/98ظرفیت آب لگن کوچک L 16/98عمق لگن 14 سانتسیفون اتومات و محل نصبسرریز روی سینیجاذب صداوزن سینک (کیلو گرم)4/9

جدید
جدید
351,700 تومان

ابعاد سینک CM 50 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 16/98ظرفیت آب لگن کوچک L 16/98عمق لگن 14 سانتسیفون اتومات و محل نصبسرریز روی سینیجاذب صداوزن سینک (کیلو گرم)4/9

جدید
جدید
433,100 تومان

ضخامت ورق MM 0/7محل نصب شیر آبسیفون اتومات و محل نصبعمق لگن 14 CMسرریز روی سینیجاذب صداوزن سینک (کیلو گرم) 4/7جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10

جدید
جدید
378,700 تومان

ضخامت ورق MM 0/7محل نصب شیر آبسیفون اتومات و محل نصبعمق لگن 14 CMسرریز روی سینیجاذب صداوزن سینک (کیلو گرم) 4/7جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10

جدید
جدید
324,900 تومان

ابعاد سینکCM 60×100جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق MM 0/7 لوازم جانبی:سیفونجاذب صداعمق لگن 14 CMنوار آببندی نداردوزن سینک (کیلو گرم) 3/7تک لگن

جدید
جدید
324,900 تومان

ابعاد سینکCM 50×100جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق MM 0/7 لوازم جانبی:سیفونجاذب صداعمق لگن 14 CMنوار آببندی نداردوزن سینک (کیلو گرم) 3/7تک لگن

در هر صفحه
LiveZilla Live Chat Software