جدید
جدید
1,175,200 تومان

ابعاد سینکCM 52 × 120ابعاد لگن بزرگ CM 37/2 × 45ابعاد لگن کوچک CM 33/2 × 35/5عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17 محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبجاذب صدا

جدید
جدید
1,151,100 تومان

بعاد سینک CM 60 × 120 ظرفیت آب لگن بزرگ L 30 ظرفیت آب لگن کوچک L 19محل نصب شیر آب سرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 6.6

جدید
جدید
1,100,100 تومان

عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک (L 19محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
1,090,000 تومان

ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک L 19جنس ورق استنلس استیل 304 – 18.10محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 6.1

جدید
جدید
956,100 تومان

ظرفیت : 49.4 لیترعمق لگن : 18 سانتیمترابعاد محل نصب : 60 سانتیمترضخامت : 0.8 میلیمتردارای نوار آب بندی، جاذب صدابه همراه مایع براق کننده و الگوی برش

جدید
جدید
956,100 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 120 ظرفیت آب لگن بزرگ L 27ظرفیت آب لگن کوچک L 27 ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبسرریز داخل لگن جاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
956,100 تومان

ابعاد سینکCM 60 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 27ظرفیت آب لگن کوچک L 27محل نصب شیر آبسرریز داخل لگنجاذب صدانوار آببندیدارای لگن چپ و راستوزن سینک کیلو گرم 5.9

جدید
جدید
841,100 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 23/8ظرفیت آب لگن کوچک L 23/8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدادارای لگن چپ و لگن راستنوار آببندی

جدید
جدید
630,100 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 80عمق لگن بزرگ CM 17/5 ظرفیت آب لگن بزرگ L 25 ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 4.5

جدید
جدید
750,000 تومان

ابعاد سینک CM 51 × 117ظرفیت آب لگن بزرگ L 25ظرفیت آب لگن کوچک L 19محل نصب شیر آبسرریز روی سینی دارای لگن چپ و لگن راست جاذب صداوزن سینک (کیلو گرم) 6.3

جدید
جدید
820,100 تومان

ابعاد سینک CM 50 × 120ظرفیت آب لگن بزرگ L 19ظرفیت آب لگن کوچک L 19جنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10 محل نصب شیر آبسرریز روی سینی وزن سینک (کیلو گرم) 5/2

جدید
جدید
843,600 تومان

ابعاد سینک CM 60 × 100ظرفیت آب لگن بزرگ L 25ظرفیت آب لگن کوچک L 19ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 5.4

در هر صفحه
LiveZilla Live Chat Software